Kabl N2XH -J 5x1.5 - vatrootporni

SKU: ELM_KIP_INK00028
Cena 159 RSD

Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama uslučaju požara
Standard: DIN VDE 0276-604
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne -20 0C do +90 0C; pri polaganju -5 0C do +70 0C
Konstrukcija:
o Bakarni provodnik klase 1 ili 2 (1)
o Izolacija od umreţenog polietilena (2)
o Bezhalogena mešavina (3)
o Plašt od sporo gorive bezhalogene mešavine na bazi poliolefina (4)
Upotreba:
Za objekte ili industrijska postrojenja sa povećanim bezbedonosnim zahtevima u
cilju preventivne zaštite od poţara kao npr: bolnicama, školama, hotelima, robnim
kućama, civilnim skloništima, sportskim halama, podzemnim ţeleznicama i sl.